ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΛΙΑΦΟΡΩΝ

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην περίπτωση των ενδοσυνοριακών συναλλαγών λειτουργούν τα κάτωθι σχήματα συμβιβασικής επίλυσης διαφορών:

* Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
Τηλ.: 210 3821838 - 210 3842508
* Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματίας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
Τηλ.:210 3842755 - 210 3843721 - 210 3825361 - 210 3840657
* Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
* Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος Αθήνα, Τ.Κ. 10181 Τηλ.: 1520

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr