ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

(Συμπληρώστε και αποστείλτε τη δήλωση αυτή μόνο αν επιθυμείτε να ματαιώσετε τη σύμβαση)

 

 

 ΠΡΟΣ: ................................................................... (αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρία)

 

 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
FAX:


Εγώ/Εμείς ο/οι υποφαινόμενος/οι.........................................................


δια του παρόντος ματαιώνω/ουμε την με αριθμό .................... ασφαλιστική σύμβασή μου/μας.
Υπογραφή καταναλωτή...........................Ημερομηνία...........................

 

 

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr