ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


Κατά Παντός Κινδύνου Τεχνικών Έργων

 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Τεχνικών Έργων καλύπτεστε για τις ξαφνικές και αιφνίδιες ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων Πολιτικού Μηχανικού (π.χ. οικοδομές, οδοποιίες,  έργα ύδρευσης-αποχέτευσης κ.α.) ή έργων Συναρμολόγησης (π.χ. μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κ.α.) από αιφνίδια και απρόβλεπτη αιτία.

Καλύπτεστε τόσο για τις υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο από αιτίες όπως ενδεικτικά είναι η πυρκαϊά, οι θεομηνίες και ο σεισμός, όσο και για την Αστική σας Ευθύνη έναντι Τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή / και των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας. Συμπληρωματικά μπορεί να καλυφθεί και η Εργοδοτική σας Αστική Ευθύνη.

PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
   ΣΕ PDF

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr